دانلود اپلیکیشن اندروید

فرایند بررسی صلاحیت داوطلبین مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

فرماندار شیراز و رییس هیات  اجرایی یازدهمین دوره انتخابات شهرستان شیراز :
فرایند بررسی صلاحیت داوطلبین مجلس شورای اسلامی توسط اداره هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات  شهرستان شیراز به پایان ر
سید.


فرایند بررسی صلاحیت داوطلبین مجلس شورای اسلامی توسط اداره هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات  شهرستان شیراز به پایان رسید. از مجموع 377 نفر داوطلبین ثبت نام شده 33 نفر انصراف خود را کتبا اعلام نمودند و در نتیجه پس از بررسی صلاحیت 344  نفر از داوطلبین 278 نفر صلاحیت آنها تایید گردید و 66 نفر رد صلاحیت شدند.
لازم به ذکراست داوطلبین رد صلاحیت شده می توانند از تاریخ 28 آذرماه تا 1 دیماه به هیأت نظارت استان مراجعه نمایند.

طراحی و اجرا: طراحی وب نیکو
Top